Dataskyddspolicy

 
Denna dataskyddspolicy ("Policy") beskriver hur Etableringspartner i Mälardalen AB ("vi", "oss", "vår") samlar in, använder, lagrar och skyddar personuppgifter i  enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Denna Policy gäller för all behandling av personuppgifter som vi utför i vår verksamhet. Vi värnar om din integritet som vår kund och strävar efter att vara transparenta om hur vi hanterar dina personuppgifter.
 
1. Informationssamling och användning
 
Vi samlar in och använder personuppgifter för följande ändamål:
 
 • För att fullgöra avtal eller för att vidta åtgärder på begäran innan ett avtal ingås. Detta kan innefatta insamling av namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, organisationsnummer samt ekonomiska uppgifter för att fullfölja avtal och överenskommelser samt tillhandahålla övriga tjänster på begäran.
 • För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter kan vi behöva samla in och lagra viss information för att uppfylla juridiska förpliktelser som rör skatte- eller bokföringslagar.
 • Vi kan använda viss information för att hantera och förhindra bedrägerier och andra olagliga aktiviteter.
 • Med ditt samtycke kan vi använda viss information för ändamål som specificeras vid särskilda tillfällen.
 
2. Dataskyddsrättigheter
 
Enligt GDPR har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Dessa inkluderar:
 
 • Rätten att begära tillgång till och korrigering eller radering av dina personuppgifter.
 • Rätten att begränsa eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätten att dra tillbaka ditt samtycke när som helst, även om behandlingen av dina personuppgifter baseras på samtycke.
 • Rätten att få dina personuppgifter överförda till dig eller en annan person i ett
  strukturerat, maskinläsbart format.För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor eller klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss genom de kontaktuppgifter som anges nedan.
 
3. Informationssäkerhet
 
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller obehörig tillgång, obehörig användning eller annan otillåten behandling. Vi säkerställer att våra anställda och eventuella underleverantörer behandlar personuppgifter i enlighet med denna Policy och vid behov tillhandahåller adekvat skyddsnivå för personuppgifterna.
 
4. Delning av personuppgifter
 
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje parter i följande situationer:
 
 • Om det krävs för att uppfylla våra avtalsenliga eller överenskomna åtaganden
  gentemot dig.
 • Om det krävs enligt lag eller myndighetskrav, t.ex. vid utredning av brott eller efter begäran från myndigheter.
 • Med våra betrodda affärspartners eller leverantörer som utför tjänster å våra vägnar.
 • Om du har gett ditt samtycke till delning av dina personuppgifter för specifika
  ändamål.Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att eventuella tredje parter som vi delar personuppgifter med upprätthåller en dataskyddspolicy för att skydda dina personuppgifter.
 
5. Varaktighet för lagring
 
Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att
uppfylla ändamålen med behandlingen enligt denna Policy, om inte längre lagringstid krävs eller tillåts enligt lagstiftningen. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter raderas eller avidentifieras när de inte längre är nödvändiga för de ändamål som anges i denna Policy.
 
6. Kontaktinformation
 
Om du har frågor, begäranden eller klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina dataskyddsrättigheter, vänligen kontakta oss på följande kontaktuppgifter:
 
Aram Kevorkov
E-post: aram@etableringspartner.se
Telefon: 070-4558794
 
7. Ändringar i dataskyddspolicyn
 
Denna Policy kan komma att uppdateras från tid till annan. Eventuella ändringar i denna Policy kommer att publiceras på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna Policy för att vara informerad om eventuella uppdateringar eller ändringar.
 
Denna dataskyddspolicy uppdaterades senast den 11/5-2023.